Bài đăng

Đường Xanh Kim Mã

Người Tình Havana

Viết Cho Những Chiều Hoàng Hôn.

Bản Sài Gòn.

Ngày Trôi Chậm Tại Ayutthaya